Regulamin świadczenia usług Thecamels
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług
przez Thecamels Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Wróblewskiego 18, 93-578,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Wydział Gospodarczy, Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000910352, reprezentowaną przez Kamila
Porembińskiego, zwanym dalej Usługodawcą lub Thecamels.
1.2. Adresy elektroniczne oraz adres kontaktowy Thecamels jest wskazany pod adresem:
https://thecamels.org/kontakt/.
1.3. Thecamels świadczy usługi elektroniczne z zakresu:
1.3.1. hostingu - usługa wykonywana na rzecz Klienta, polegająca na umożliwieniu
Klientowi zamieszczenia w sieci Internet własnej strony internetowej na
warunkach określonych przez Usługodawcę i zaakceptowanych przez Klienta;
1.3.2. serwerów dedykowanych / VPS - serwer lub jego część (VPS) wraz ze
sprzętem i oprogramowaniem przeznaczone przez Usługodawcę do świadczenia
na rzecz Klienta hostingu;
1.3.3. domen - usługa polegająca na rezerwacji na wyłączność Klienta ciągu znaków
alfanumerycznych, z możliwością wystąpienia znaku „-”, będąca unikalna w
Internecie;
1.3.4. certyfikatów SSL - usługa pośrednictwa Usługodawcy w rejestracji lub
odnowieniu certyfikatu SSL dla Klienta w wybranej organizacji certyfikującej;
1.3.5. administracji serwerami - usługa polegająca na konfiguracji, zarządzaniu oraz
monitorowaniu wskazanymi serwerami i usługami, jakie są świadczone przez
nie;
1.3.6. Google Workspace - usługa polegający na świadczeniu usług firmy Google, w
ramach partnerstwa Thecamels z firmą Google Ireland Limited;
1.3.7. Konta klienta (lub Konto) - indywidualne konto dostępowe do Panelu Klienta,
dostępne w celu zarządzania Usługami przez Klienta.
1.4. Jeżeli w treści Regulaminu nie zastrzeżono inaczej, następującym pojęciom pisanym
dużą literą przypisuje się poniższe znaczenie:
1.4.1. Konsument – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową;
1.4.2. Klient, Abonent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
która pozytywnie przeszła proces aktywacji Konta i ma dostęp do wybranej
Usługi świadczonej przez Thecamels;
1.4.3. Umowa – umowa o świadczenie Usług określająca prawa lub obowiązki Stron,
w szczególności zawarta w oparciu o treść złożonego Zamówienia, do której
stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu.
1.4.4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Thecamels;
1.4.5. Infrastruktura – wszelkie urządzenia tworzące infrastrukturę Serwera Usługi;
1.4.6. Formularz – formularz dostępny na stronie internetowej Thecamels,
pozwalający na rejestrację Klienta i utworzenie Konta lub złożenie zamówienia;
1.4.7. Panel Klienta - internetowy interfejs Usługodawcy, przez który Klient może
zarządzać swoimi usługami, płatnościami oraz zgłaszać zapytania do
Usługodawcy. Panel Klienta jest dostępny pod adresem
https://panel.thecamels.org;
1.4.8. Numer Kontaktowy – numer alarmowy do kontaktu z Thecamels;
1.4.9. Login – indywidualne oznaczenie Klienta, stanowiące adres poczty
elektronicznej Klienta, umożliwiające dostęp do Konta lub Usługi;
1.4.10. Hasło – indywidualny ciąg znaków ustalony przez Klienta, zabezpieczający
dostęp do Konta lub Usługi;
1.4.11. Dane – pliki graficzne, muzyczne, dokumenty, filmy oraz inne pliki, które
mogą być przechowywane przez Klienta w ramach Usługi;
1.4.12. Awaria – chwilowa niemożność działania Infrastruktury lub Serwera Usługi
skutkująca przerwą w dostawie Usługi trwającą dłużej niż 30 minut;
1.4.13. Serwer Usługi – serwer wraz z oprogramowaniem, za pomocą którego
świadczone są Usługi;
1.4.14. Limit – ograniczenie na parametry Usługi, które są wskazane w jej
specyfikacji;
1.4.15. Aktywacja Usługi – potwierdzenie drogą mailową przez Usługodawcę
uruchomienia wybranej i zamówionej w Formularzu zamówienia Usługi na rzecz
Klienta;
1.4.16. Opłata abonamentowa – opłata wnoszona przez Klienta za wybraną przez
Klienta Usługę, której wysokość określona została w umowie zawartej z
Klientem; Opłata abonamentowa nie dotyczy kosztów ponoszonych przez
Klienta związanych z uzyskaniem dostępu do Usługi, w tym opłat
telekomunikacyjnych; bankowych, pocztowych, zakupu sprzętu i
oprogramowania do korzystania z usługi;
1.4.17. Okres abonamentowy – przedział czasowy, w którym Klient zobowiązany jest
do zapłaty z góry wynagrodzenia na rzecz Thecamels na warunkach ustalonych
w umowie; Okres abonamentowy ulega zakończeniu w przypadku niewniesienia
przez Abonenta Opłaty abonamentowej za wykonywane przez Usługodawcę
usługi;
1.4.18. Data zapłaty – data zaksięgowania na rachunku bankowym Usługodawcy lub
w systemie płatności elektronicznych, pełnej kwoty tytułem wynagrodzenia za
Usługę na kolejny Okres abonamentowy. Wszelkie dodatkowe opłaty związane z
dokonaniem płatności, w tym opłaty bankowe, pocztowe i inne ponosi Abonent;
1.4.19. Organizacja certyfikująca – podmiot wydający certyfikaty SSL, posiadający
uprawnienia do weryfikacji danych odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio
do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu SSL;
1.4.20. Zasób danych cyfrowych – wskazany przez Klienta w momencie składania
zamówienia zasób danych cyfrowych o określonej funkcjonalności, co do
którego możliwe jest zabezpieczone certyfikatem SSL samych danych
cyfrowych oraz źródła ich pochodzenia;
1.4.21. Certyfikat SSL – szyfrujący klucz cyfrowy, zgodny ze standardami
kryptograficznego zabezpieczenia danych, wystawiony przez uprawnioną
organizację certyfikującą – indywidualnie i do konkretnie wskazanego przez
Klienta zasobu danych cyfrowych;
1.5. Akceptacja Regulaminu oznacza zawarcie pomiędzy stronami umowy o świadczenie
Usług drogą elektroniczną.
1.6. Korzystanie z Usług nie jest możliwe w sposób anonimowy.
1.7. Korzystanie z Usługi możliwe jest wyłącznie na warunkach i w zakresie wskazanym
w Regulaminie oraz regulaminach podmiotów, z których usług bezpośrednich
korzysta Usługodawca.
1.8. Każda Usługa jest ograniczona właściwym dla danej Usługi Limitem, określonym w
ofercie.
1.9. Usługi świadczone są odpłatnie, chyba że co innego ustalono w ofercie.
1.10. Wszystkie ceny na stronie internetowej podawane są w PLN. Cena podana przy
każdej usłudze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia.
1.11. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej
podczas akceptacji Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Thecamels.
1.12. Do umowy pomiędzy Klientem a Thecamels zastosowanie ma prawo polskie.
Strony zobowiązane są do przestrzegania aktualnie obowiązującego w Polsce prawa.
1.13. Regulamin uzupełnia treść wcześniej zawartych umów na świadczenie Usług
przez Thecamels.
1.14. Klient może odstąpić od świadczenia Usług w ciągu 14 dni od daty zawarcia
Umowy za zwrotem wynagrodzenia wyłącznie pod warunkiem braku wyrażenia
zgody na rozpoczęcie świadczenia usług we wskazanym okresie. Jeśli Klient wyraził
zgodę na niezwłoczne rozpoczęcie świadczenia usług, umowa zawarta zostaje na czas
Okresu Abonamentowego bez możliwości odstąpienia.
2. Sposób korzystania z usług
2.1. Prawa i obowiązki Klienta
2.1.1. Klient, korzystając z Usług, zobowiązany jest do działania zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami,
Regulaminem i/lub Umową.
2.1.2. Klient oświadcza, że posiada wiedzę, iż korzystanie z Usług może wymagać
szczególnych kompetencji informatycznych.
2.1.3. Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych na swoim Koncie niezwłocznie
po ich zmianie, w szczególności danych adresowych. W przypadku braku
poinformowania Thecamels o zmianie danych, informacje i faktury przesłane na
podany przez Klienta adres lub adres poczty elektronicznej uważa się za
skutecznie doręczone.
2.1.4. W celu korzystania z Serwisu, niezbędne jest spełnienie następujących
minimalnych wymagań technicznych tj.:
2.1.4.1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z
dostępem do sieci Internet;
2.1.4.2. posiadanie przeglądarki internetowej w aktualnej wersji: Internet
Explorer lub Mozilla Firefox lub Google Chrome
2.1.4.3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
2.1.4.4. możliwość otwierania dokumentów HTML;
2.1.4.5. przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
2.1.5. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania i korzystania z Usług ciążą
na Kliencie.
2.1.6. Rekomendowane jest wdrożenie przez Klienta środków technicznych i
organizacyjnych na celu ochrony danych Klienta, Usług oraz dostępu do nich, w
tym poprzez odpowiednie programy antywirusowe lub firewalle.
2.1.7. Klient nie może korzystać z Usługi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.
Wszelkie próby naruszenia stabilności i integralności Infrastruktury
Usługodawcy, będą podstawą do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
2.1.8. Klient zobowiązany jest do robienia kopii bezpieczeństwa danych Usługi we
własnym zakresie.
2.1.9. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Thecamels i osób trzecich za
treści udostępniane i przechowywane przy wykorzystaniu Usługi.
2.1.10. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi, w tym w celu złożenia zamówienia,
Klient zobowiązany jest do założenia Konta poprzez Formularz rejestracji.
2.1.11. Po pomyślnym przejściu rejestracji za pomocą Formularza Rejestracji,
potwierdzoną Aktywacją Usługi, Klient uzyskuje dostęp do Konta. Usługa
prowadzenia Konta jest nieodpłatna.
2.1.12. Klient składa zamówienie poprzez wybór właściwej usługi, wypełnienie
formularza zamówienia i wybór opcji “zamawiam i płacę”. Zamówienie wiąże
się z obowiązkiem zapłaty. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje informację
o jego przyjęciu na adres e-mail podany w Panelu Klienta.
2.1.13. Klient w momencie składania zamówienia Usługi upoważnia Usługodawcę do
podejmowania wszelkich działań na rzecz Klienta, które są niezbędne w celu jej
realizacji.
2.1.14. Zabrania się składania zamówień na realizację Usług zawierających dane lub
kierujących do stron zawierających treści, które:
2.1.14.1. naruszają prawa własności intelektualnej, prawa własności, prawa
do wizerunku lub prywatności;
2.1.14.2. naruszają obowiązujące przepisy prawa;
2.1.14.3. zawierają treści pornograficzne, oszczercze, obraźliwe;
2.1.14.4. zawierające wirusy, konie trojańskie lub inne pliki i programy
mające na celu wyłudzanie danych lub inne szkodliwe działania wobec
podmiotów trzecich;
2.1.14.5. zawierają nielegalnie zdobyte pliki i programy chronione prawem
autorskim.
2.1.15. Klient zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa
uniemożliwiających dostęp do Konta osobom trzecim.
2.1.16. Klient oświadcza, iż wygenerowane dla niego Login i Hasło będą
wykorzystywane wyłącznie przez niego, oraz iż zapewni ochronę dostępu do
Usługi przed osobami nieuprawnionymi. Thecamels nie ponosi
odpowiedzialności za szkodę wynikającą z niezachowania przez Klienta środków
ochrony i bezpieczeństwa Usługi przed osobami nieuprawnionymi.
2.1.17. Klient zobowiązuje się poinformować Thecamels o każdym nieuprawnionym
dostępie do Usługi, w tym poprzez próby żądania dostępu do Hasła przez osoby
trzecie oraz o każdej próbie zalogowania się do Usługi przez osoby
nieuprawnione. Thecamels nigdy nie żąda od Klientów ujawnienia Hasła, wobec
czego wszelkie próby jego uzyskania przez podmioty trzecie powinny być
niezwłocznie zgłaszane.
2.2. Prawa i obowiązki Usługodawcy
2.2.1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością,
zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem i interesem Klienta.
2.2.2. Usługodawca zobowiązuje się regularnie wykonywać kopie zapasowe danych
Klienta przechowywanych w ramach Usługi, chyba że Regulaminy szczególne
stanowią inaczej. Usługodawca nie gwarantuje możliwości odtworzenia Danych
z kopii zapasowych.
2.2.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
2.2.3.1. żądania od Klienta przedłożenie dodatkowych dokumentów, jakie
będą niezbędne do realizacji Usługi, zgodnie z warunkami regulaminów
zewnętrznych dostawców Usług, których brak może uniemożliwić
realizację Usługi;
2.2.3.2. czasowego odłączania dostępu do Usługi świadczonej na rzecz
Klienta, w szczególności w przypadku wystąpienia Awarii;
2.2.3.3. zawieszenia, zablokowania lub zaprzestania świadczenia Usługi,
jeżeli:
2.2.3.3.1. Klient wykorzystuje Usługę do działania sprzecznego z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem,
Umową lub dobrymi obyczajami;
2.2.3.3.2. działanie Klienta narusza prawa osób trzecich lub interesy
Usługodawcy;
2.2.3.3.3. Klient pozostaje w opóźnieniu z zapłatą jakichkolwiek opłat na
rzecz Usługodawcy;
2.2.3.3.4. w przypadku przekroczenia Limitu danej Usługi;
2.2.3.4. umieszczenia firmy i znaku towarowego Klienta i adresu jego
strony internetowej na liście referencyjnej Usługodawcy, o ile Klient nie
wyraził sprzeciwu;
2.2.3.5. zmian parametrów Usługi i jej technicznego otoczenia, o ile
zmiany te nie będą wpływać na jakość Usługi.
2.2.4. W przypadku zawieszenia Usługi Thecamels niezwłocznie poinformuje
Klienta o przyczynie zawieszenia oraz wezwie do złożenia wyjaśnień. Klient ma
obowiązek złożyć niezwłocznie wyjaśnienia, nie później niż w ciągu 2 dni
roboczych, od daty jej otrzymania na wskazanym w czasie rejestracji przez
Klienta adresie mailowym. Thecamels może odblokuje dostęp do Usługi po
zapoznaniu się z wyjaśnieniami Klienta. W przypadku, jeśli podstawą
zablokowania były okoliczności, o których mowa powyżej zwrot Opłaty
abonamentowej za okres blokady nie przysługuje.
2.2.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
2.2.5.1. nieprawidłowego użytkowania Usługi, w szczególności
umożliwienia dostępu do Usługi osobie trzeciej;
2.2.5.2. podania nieprawdziwych danych w Formularzu, niedostarczenie
wymaganej dokumentacji lub braku ich aktualizacji;
2.2.5.3. niewdrożenia przez Klienta odpowiednich środków technicznych
lub oprogramowania niezbędnego dla prawidłowego działania Usługi;
2.2.5.4. zaprzestania świadczenia Usługi w wyniku otrzymania
prawomocnego rozstrzygnięcia sądu lub organu uprawnionego;
2.2.5.5. Awarii Usługi lub Infrastruktury trwającej nie dłużej niż 20min;
2.2.5.6. odmowę świadczenia Usługi przez zewnętrznego dostawcę
wynikającą z niedostarczenia wymaganych dokumentów przez Klienta,
nieprzestrzegania procedur dostawcy Usługi lub z tytułu innych przyczyn
niezawinionych przez Usługodawcę.
2.2.6. Thecamels nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Usługi, jeśli jest to spowodowane działaniem siły wyższej lub
działaniem / zaniechaniem osób trzecich.
2.2.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane umieszczane przez
Klienta w Usługach, za ich zabezpieczenie oraz za ich ewentualną utratę.
2.2.8. Thecamels ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkodę wyrządzoną
Klientowi z winy umyślnej Thecamels i jest ograniczona do wysokości Opłaty
abonamentowej za jeden Okres abonamentowy. Odpowiedzialność Thecamels
nie obejmuje utraconych korzyści.
3. Wsparcie techniczne
3.1. Usługodawca zapewnia wsparcie techniczne do Usług świadczonych dla Klienta w
przypadku występujących problemów po stronie Klienta, Awarii oraz w razie
potrzeby rozwoju Infrastruktury.
3.2. Wystąpienie Awarii należy zgłosić za pomocą Panelu Klienta.
3.3. Usługodawca przystąpi do usunięcia Awarii nie później niż w ciągu następnego dnia
roboczego od momentu jej zgłoszenia lub zauważenia.
3.4. Jeżeli usunięcie Awarii nie jest możliwe następnego dnia roboczego od momentu jej
zgłoszenia, Usługodawca przedstawi Klientowi harmonogram działań zmierzających
do usunięcia Awarii lub harmonogramu uruchomienia rozwiązań zastępczych.
3.5. Usługodawca poinformuje Klienta o usunięciu Awarii.
3.6. Przerwy techniczne dotyczące systemu Usługodawcy, będące następstwem działań
wynikających z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji, wymiany, naprawy
lub konserwacji Infrastruktury będą notyfikowane w Panelu Klienta oraz na stronie
https://status.thecamels.org/. Przerwy techniczne wynikające z działań zleconych
przez Abonenta będą wykonywane w terminie każdorazowo uzgodnionym z
Abonentem.
3.7. Wsparcie techniczne udzielane jest Klientowi bezpłatnie.
4. Warunki szczegółowe usług
4.1. Usługa hostingowa
4.1.1. Usługa jest rozliczana w okresach rocznych lub ich wielokrotności.
4.1.2. Klient ma możliwość instalacji oprogramowania kompatybilnego z
oferowanymi technologiami przez Usługodawcę, przy czym wybrane przez
Klienta oprogramowanie winno być wolne od błędów i luk w zabezpieczeniach.
4.1.3. Usługodawca zapewnia minimum 1 kopię zapasową w pełni działającą Usługi
hostingowej Klienta, wykonaną co 24 godziny.
4.1.4. Usługodawca dopuszcza możliwość zmniejszenia pakietu hostingowego przez
Klienta w trwającym Okresie abonamentowym. W opisanym przypadku różnica
w wartości nowego pakietu wobec pakietu pierwotnego może zostać zostanie
zaliczona na poczet przyszłych płatności wynikłych z tytułu odnowienia lub
zamówienia nowych Usług - według wyboru Klienta.
4.1.5. Klient ma prawo do anulowania Usługi Hostingu w ciągu 14 dni od daty jej
aktywacji lub jej odnowienia. W takim przypadku Thecamels zwróci Klientowi
uprzednio pobraną Opłatę abonamentową z potrąceniem kwoty za świadczenie
Usługi w okresie trwania umowy.
4.2. Serwer dedykowany / VPS
4.2.1. Usługa jest rozliczana w okresach miesięcznych lub rocznych, oraz w okresach
stanowiących ich wielokrotność.
4.2.2. Thecamels dostarczy Klientowi Serwer o parametrach wybranych przez
Klienta w zamówieniu, obejmującego stosowne rozwiązania techniczne oraz
programowe w wariancie podstawowym.
4.2.3. Lokalizacja Serwera pozostaje swobodną decyzją Usługodawcy. Na życzenie
Klienta, Usługodawca poinformuje o kraju lokalizacji Serwera.
4.2.4. Ze względu na nakład pracy konieczny do ustawienia serwera, Usługodawca
nie zwraca Opłaty Abonamentowej, która płatna jest z góry.
4.3. Domeny internetowe
4.3.1. Usługa jest rozliczana w okresach miesięcznych lub rocznych, oraz w okresach
stanowiących ich wielokrotność.
4.3.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia domeny z serwerów DNS,
hostingu oraz serwerów VPS i dedykowanych, jeżeli domena:
4.3.2.1. nie została zarejestrowana w ciągu 14 dni od dodania jej do
serwerów,
4.3.2.2. rekordy domeny nie kierują na adres IP serwerów Usługodawcy na
jakie domena jest dodana.
4.3.3. Ze względu na nieodwracalność zakupu Domeny Usługodawca nie zwraca
Opłaty Abonamentowej, która płatna jest z góry.
4.3.4. W przypadku braku uiszczenia płatności przed zakończeniem Okresu
Abonamentowego za nowy Okres Abonamentowy Domena z końcem aktualnego
Okresu Abonamentowego przechodzi w okres kwarantanny.
4.3.5. W okresie kwarantanny, Klientowi przysługuje prawo wykupienia i
ponownego korzystania z Domeny po cenie wykupu Domeny z kwarantanny.
Usługodawca dolicza różnicę między odnowieniem, a wykupem z kwarantanny,
po ich akceptacji przez Klienta. Okres kwarantanny i koszt wykupienia danej
domeny jest przedstawiony na stronie
https://thecamels.org/domeny/kwarantanna/.
4.3.6. Klient może zostać ujawniony w bazie właścicieli domen WHOIS.
Widoczność wpisów danych o właścicielach Domen w bazie publicznej WHOIS
jest zależna od postanowień regulaminów rejestratorów Domen i niezależna od
Usługodawcy.
4.3.7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji, odnowienia lub
wykupu z kwarantanny Domeny:
4.3.7.1. bez podania przyczyny, w ciągu 3 dni roboczych od momentu
przesłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez
Usługodawcę;
4.3.7.2. nieopłacenia w terminie Opłaty abonamentowej na kolejny Okres
abonamentowy;
4.3.7.3. niemożliwości rejestracji domeny u głównego rejestratora w dniu
zaksięgowania wpłaty po stronie Thecamels;
4.3.8. Klient może sprzedać posiadaną przez siebie Domenę tylko w całości, poprzez
przekazanie Usługodawcy dyspozycji cesji praw do Domeny na Kupującego.
Klient oświadcza, iż udostępni Kupującemu Domenę niniejszy Regulamin i
zaznajomi Kupującego z jego treścią.
4.3.9. W przypadku chęci transferu Domeny przez Klienta, Usługodawca wydaje
kody Authinfo na podstawie zgłoszenia utworzonego poprzez Panel Klienta
Usługodawcy, które musi zawierać nazwę domeny (lub ich listę) do których
Klient chce uzyskać kody Authinfo.
4.3.10. W przypadku wątpliwości Usługodawca może zwrócić się z prośbą o
potwierdzenie danych Klienta poprzez
4.3.10.1. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej –
odbycie wideorozmowy z okazaniem dowodu osobistego,
4.3.10.2. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – kopię
wpisu do rejestru działalności gospodarczej,
4.3.10.3. dla spółek cywilnych – kopię umowy spółki cywilnej, kopię
nadania numeru NIP oraz REGON,
4.3.10.4. dla spółek handlowych – kopię aktualnego odpisu KRS,
4.3.10.5. dla stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji
ZOZ – kopię aktualnego odpisu KRS,
4.3.10.6. w przypadku pełnomocnictwa – zawierać powyższe dokumenty
odpowiednio do mocodawcy oraz notarialnie poświadczoną i podpisaną
kopię pełnomocnictwa,
4.3.10.7. dla innych podmiotów, w tym podmiotów prawa publicznego –
odpowiednie dokumenty, z których wynika umocowanie do
reprezentowania podmiotu publicznego w przedmiotowym zakresie oraz
kopia aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru.
4.3.11. Usługodawca wydaje kod Authinfo w formie elektronicznej na podany w
Panelu Klienta adres e-mail w ciągu 7 dni od otrzymania poprawnie
wypełnionego formularza.
4.3.12. W przypadku transferu Domeny w pierwszym roku od daty jej rejestracji,
uzyskanie kodu Authinfo przez Klienta wiąże się z opłatą manipulacyjną równą
cenie odnowienia domeny. Opłata naliczana jest zarówno w przypadku Domen
zarejestrowanych bezpośrednio przez Thecamels, jak i podmioty współpracujące
z Thecamels przy świadczeniu Usługi na rzecz Klienta. W każdym kolejnym
roku kod Authinfo jest wydawany bezpłatnie.
4.4. Certyfikat SSL
4.4.1. Usługa jest rozliczana w okresach rocznych lub stanowiących ich
wielokrotność.
4.4.2. Ze względu na brak możliwości cofnięcia udzielenia certyfikatu, uiszczona
opłata tytułem rejestracji lub odnowienia usługi Certyfikatu SSL nie podlega
zwrotowi.
5. Czas trwania i rozwiązanie umowy
5.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, który jest równy Okresowi
abonamentowym na jaki Usługa została wykupiona przez Klienta.
5.2. Okres abonamentowy za Usługi jest liczony:
5.2.1. od dnia Aktywacji Usługi - w przypadku nowych kont;
5.2.2. od dnia następnego, po dniu kończącym aktualny Okres abonamentowy - w
przypadku odnowienia Usługi hostingowej
5.3. Thecamels może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient
będzie pozostawał w zwłoce z zapłatą jakichkolwiek opłat przez okres dłuższy niż 7
dni lub naruszy postanowienia Umowy lub Regulaminu.
5.4. Klient ma prawo w każdym czasie zlikwidować Konto. Likwidacja Konta nie jest
równoznaczna z rozwiązaniem Umowy, o ile Strony nie postanowią odmiennie.
5.5. Nieopłacenie przedłużenia danej Usługi po Okresie abonamentowym oznacza
zakończenie jej świadczenia i rozwiązanie umowy z ostatnim dniem Okresu
abonamentowego.
6. Płatność
6.1. Płatności za Usługi dokonywane są w formie przedpłat na wyznaczony Okres
abonamentowy.
6.2. Opłata Abonamentowa nie ulega zwrotowi po jej uiszczeniu poza przypadkami
wymienionymi powyżej.
6.3. Wysokość pierwszej Opłaty abonamentowej wynika z cennika obowiązującego w
dniu rejestracji, zaś w przypadku Opłat abonamentowych za kolejne Okresy
abonamentowe z cennika obowiązującego na 21 dni przed zakończeniem
poprzedniego okresu abonamentowego. Wszelkie późniejsze zmiany cennika nie
mają wpływu na wysokość opłaty abonamentowej na nowy Okres abonamentowy i
będą miały zastosowanie jedynie od następnego Okresu abonamentowego.
6.4. Płatności za zamówione przez Klienta Usługi mogą być dokonane wyłącznie w
formie przelewu lub wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę w
potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, a jeżeli Usługodawca w chwili płatności
przewiduje taką możliwość – także w formie płatności elektronicznej.
6.5. Dokonanie płatności tytułem odnowienia Usług, jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu obowiązującego w dniu opłaty.
6.6. Wszelkie działania zmierzające do realizacji Usługi lub jej przedłużenia
podejmowane są przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni
roboczych od Daty zapłaty.
6.7. Wcześniejsza rezygnacja Klienta ze świadczonej Usługi nie uprawnia do zwrotu
naliczonej Opłaty Abonamentowej.
6.8. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od
momentu przesłania na adres mailowy Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej
zawarcie umowy o świadczenie usług. W okresie wskazanych 14 dni Usługi nie będą
świadczone, chyba że Klient zrezygnował z uprawnienia do odstąpienia w chwili
zawarcia umowy, wówczas Usługi będą świadczone niezwłocznie z jednoczesną
utratą prawa do odstąpienia.
6.9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych Usług i
transakcji z nimi związanych. Nowe ceny obowiązują od dnia wprowadzenia zmiany.
Zmiany cen Usług w trakcie trwania bieżącego Okresu Abonamentowego nie
pociągają za sobą dodatkowych kosztów do końca opłaconego Okresu
Abonamentowego.
6.10. W przypadku, gdy Klient korzysta z Usługi w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej, o czym poinformuje w Formularzu zamówienia, Thecamels przesyła w
ciągu 7 dni roboczych na adres wskazany w Formularzu rejestracji fakturę VAT. W
przypadku, gdy Klient jest konsumentem rejestrującym się w Formularzu rejestracji,
faktura VAT zostanie wystawiona w oparciu o przedstawione przez niego dane.
6.11. Klient wyraża zgodę na wystawianie przez Usługodawcę faktury VAT bez jego
podpisu i doręczenia jej wyłącznie w formie elektronicznej na wskazany przez
Klienta adres e-mail. Thecamels zastrzega, iż faktury mogą być także przesłane
tradycyjną przesyłką pocztową.
6.12. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za
pośrednictwem systemów płatności elektronicznych, a wszelkie opłaty związane z tą
operacją ponosi Klient.
6.13. W przypadku gdy Klient korzysta z Usług oferowanych w promocji lub pakiecie, a
zrezygnuje z części z nich, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyrównania
kosztów pozostałych Usług do wartości z cennika obowiązującego w chwili składania
zamówienia.
6.14. W przypadku braku opłaty w terminie lub zgłoszenia przez klienta rezygnacji z
usługi:
6.14.1. Usługa wraz ze wszystkimi powiązanymi usługami dodatkowymi przechodzi
w okres miesięcznego wypowiedzenia umowy, liczonego od końca aktualnie
trwającego Okresu abonamentowego.
7. Reklamacje i spory
7.1. Reklamacja Abonenta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
Usługi powinna zostać przesłana przesyłką poleconą na adres korespondencyjny
firmy Thecamels.
7.2. Reklamacje muszą być składane w formie pisemnej i zawierać następujące dane:
7.2.1. dane osobowe Klienta (imię nazwisko i/lub nazwa firmy, numer NIP/PESEL,
Login);
7.2.2. datę reklamacji;
7.2.3. datę i rodzaj świadczonej Usługi;
7.2.4. opis problemu wraz z uzasadnieniem oraz podaniem daty wystąpienia
problemu;
7.2.5. oczekiwany sposób rozwiązania problemu przez Klienta;
7.3. Prawidłowo złożoną reklamację Usługodawca rozpatrzy w terminie 14 dni roboczych
od daty otrzymania. W przypadku, gdy reklamacja zgłoszona przez Klienta będzie
wymagała uzupełnienia pisemnego, 14 dni okresu odpowiedzi liczone jest od
momentu otrzymania ostatecznych wymaganych przez Usługodawcę informacji.
7.4. Reklamacje nie zawierające danych, o których mowa w punkcie 7.2, nie będą
rozpatrywane.
7.5. Przed wystąpieniem na drogę sądową Abonent zobowiązany jest do wyczerpania
procedury reklamacyjnej opisanej w punkcie 7 niniejszego Regulaminu - nie dotyczy
Konsumenta.
7.6. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości
skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona
konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod
następującym adresem stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
7.7. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi
dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia
sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
8. Przetwarzanie danych osobowych
8.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Thecamels. Więcej informacji na
temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności i
cookies.
8.2. W związku z zawarciem umowy o świadczenie Usług, Klient powierza Usługodawcy
dane osobowe zawarte w danych wprowadzanych do Usług - innych niż dane Klienta
na warunkach określonych w Umowie powierzenia danych osobowych.
8.3. Klient niniejszym udziela polecenia przetwarzania danych wprowadzonych do
Usługi, a Thecamels to polecenie przyjmuje.
8.4. W przypadku gdy Klient powierza Thecamels dane osobowe zobowiązany jest
zawrzeć z Thecamels umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych dostępną
w Panelu Klienta w zakładce Moje dane. Umowę zawiera się poprzez potwierdzenie
jej treści w Panelu Klienta.
9. Program partnerski
9.1. Thecamels oferuje Klientom udział w programie partnerskim polegającym na
polecaniu usług Thecamels w zamian za wynagrodzenie prowizyjne w wysokości
określonej w Regulaminie.
9.2. Udział w programie partnerskim jest bezpłatny i dobrowolny.
9.3. Klient otrzymuje prowizję w przypadku skutecznego (opłaconego) wykupienia lub
przedłużenia przez osobę trzecią Usług objętych programem partnerskim u
Usługodawcy, przy wykorzystaniu indywidualnego linku polecającego dostępnego w
Panelu Klienta.
9.4. Prowizja w ramach programu partnerskiego obejmuje następujące Usługi i wynosi:
9.4.1. Hostingu SSD NVME – 10% Opłaty abonamentowej;
9.4.2. Hostingu XXL – 5% Opłaty abonamentowej
9.4.3. Serwerów dedykowanych / VPS – 3% Opłaty abonamentowej;
9.4.4. Administracji serwerami – 3% Opłaty abonamentowej;
9.5. Zakup usług dokonywany za pośrednictwem programu partnerskiego musi się odbyć
w ciągu 3 miesięcy od pierwszego użycia linku przez osobę trzecią - o ile wcześniej
nie usunie ona pliku cookies pod daną przeglądarką odpowiadającego za
przechowywanie informacji o programie partnerskim.
9.6. Wynagrodzenie z tytułu prowizji może być przeznaczone na opłacenie Usług poprzez
Panel Klienta lub może być wypłacone na rachunek bankowy Klienta, według jego
wyboru.
9.7. W przypadku decyzji o wyborze wypłaty kwoty prowizji, będzie ona realizowana co
6 miesięcy, jednorazowo tj. w pełnej kwocie należności - na podstawie:
9.7.1. Faktury VAT z 7- dniowym terminem płatności wystawioną w formie
elektronicznej przez Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i wysłaną za
pośrednictwem Panelu Klienta:
9.7.2. Umowy o dzieło przygotowanej przez Thecamels - w przypadku Klienta
będącego konsumentem.
9.8. Klient w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie
Partnerskim.
10. Wejście w życie i zmiany Regulaminu
10.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej
https://thecamels.org/regulamin i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów.
10.2. Thecamels może w trakcie trwania Umowy wydać nowy Regulamin albo dokonać
zmiany treści Regulaminu lub Regulaminów konkretnych Usług oraz zmian w
specyfikacjach usług, powodujących ograniczenie ich dotychczasowej
funkcjonalności oraz zmian w cenniku.
10.3. O dokonanej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Thecamels
zawiadomi Abonenta, przesyłając mu, na wskazany podczas rejestracji adres e-mail
lub inny adres wskazany jako wyłączny adres do korespondencji e-mail z Abonentem
treść regulaminu, (w tym obejmującą zmiany Regulaminu wprowadzone przez
Thecamels) lub odnośnik do strony www zawierającej nowy Regulamin lub
wprowadzane zmiany.
10.4. Klienta ma wówczas prawo wypowiedzieć Umowę z jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia, jeżeli jest to dozwolone w ramach danej Usługi.
10.5. Brak wypowiedzenia Umowy uważa się za akceptację zmian w Regulaminie.